Mapy klimatu Polski - Portal Klimat IMGW-PiB
-12.9°C

2021-01-19 04:00

Warszawa (ALARO 4km)

weather

Mapy klimatu Polski

Mapy klimatyczne prezentują parametry meteorologiczne dla dwóch okresów referencyjnych 1971-2000 i 1981-2010. Przedstawione wartości: temperatury średniej, sumy opadów, usłonecznienia i temperatur ekstremalnych, odniesiono do miesięcy, sezonów oraz roku. Wyniki zilustrowano na mapach.

Produkt:

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Strona prezentuje charakterystyki klimatologiczne wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski. Zawiera informacje, pochodzące z Centralnej Bazy Danych Historycznych IMGW-PIB (dane zweryfikowane, poddane kontroli jakości – tzw. quality control analysis)

Mapy klimatologiczne obrazują zróżnicowanie przestrzenne występowania wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski w kolejnych latach (zaczynając od roku 2010) oraz w wieloleciach 1971-2000 i 1981-2010: średniej temperatury powietrza (°C), opadów atmosferycznych (sumy w mm), usłonecznienia (sumy godzin ze słońcem) oraz temperatur ekstremalnych (°C). Do wyznaczenia wartości ekstremalnych posłużono się głównie 5% prawdopodobieństwem ich występowania (5 percentyl dla temperatury minimalnej i 95 percentyl dla temperatury maksymalnej). W praktyce oznacza to, że określonego ekstremum można się spodziewać raz na 20 lat.

Prezentowane mapy wykonane zostały dla poszczególnych miesięcy, sezonów oraz lat z uwzględnieniem odchyleń ich wartości od średniej wieloletniej (dla map do 2018 roku wzg wielolecia 1971-2000, dla późniejszych, od 2019 roku, wzg wielolecia 1981-2010 - tzw. mapy anomalii). Mapy zostały opracowane na podstawie danych ze stacji synoptycznych. Według obecnej nomenklatury IMGW-PIB stacje te zaliczane są do I i II rzędu sieci pomiarowej. Do wizualizacji zjawisk i konstrukcji map użyto kilku metod interpolacji przestrzennej, po wnikliwym ich rozpoznaniu i walidacji. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zjawisk jest jednakże niekiedy tak znaczące, że uwzględnienie wielu szczegółów wydaje się być praktycznie niemożliwe do przedstawienia na mapach obrazujących ich występowanie w skali całego kraju.