Mapy klimatu Polski

Mapy klimatyczne prezentują parametry meteorologiczne dla trzech okresów referencyjnych 1971-2000, 1981-2010 oraz 1991-2020. Przedstawione wartości: temperatury średniej, sumy opadów, usłonecznienia i temperatur ekstremalnych, odniesiono do miesięcy, sezonów oraz roku.

* Mapy dla aktualnego okresu referencyjnego (1991-2020) publikowane będą sukcesywnie

Produkt:

Dane niedostępne

Dane niedostępne

Strona prezentuje charakterystyki klimatologiczne wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski. Zawiera informacje, pochodzące z Centralnej Bazy Danych Historycznych IMGW-PIB

Mapy klimatologiczne obrazują zróżnicowanie przestrzenne występowania wybranych elementów meteorologicznych na obszarze Polski w kolejnych latach (zaczynając od roku 2010) oraz w wieloleciach 1971-2000, 1981-2010 i 1991-2020: średniej temperatury powietrza (°C), opadów atmosferycznych (sumy w mm), usłonecznienia (sumy godzin ze słońcem) oraz temperatur ekstremalnych (°C). Do wyznaczenia wartości ekstremalnych posłużono się głównie 5% prawdopodobieństwem ich występowania (5 percentyl dla temperatury minimalnej i 95 percentyl dla temperatury maksymalnej). W praktyce oznacza to, że określonego ekstremum można się spodziewać raz na 20 lat.

Prezentowane mapy wykonane zostały dla poszczególnych miesięcy, sezonów oraz lat z uwzględnieniem odchyleń ich wartości od średniej wieloletniej (dla map do 2018 roku wzg wielolecia 1971-2000, dla map z 2019 i 2020 roku, wzg wielolecia 1981-2010, dla map od 2021 wzg wielolecia 1991-2020 - tzw. mapy anomalii). Mapy zostały opracowane na podstawie danych ze stacji synoptycznych. Według obecnej nomenklatury IMGW-PIB stacje te zaliczane są do I i II rzędu sieci pomiarowej. Do wizualizacji zjawisk i konstrukcji map użyto kilku metod interpolacji przestrzennej, po wnikliwym ich rozpoznaniu i walidacji. Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe zjawisk jest jednakże niekiedy tak znaczące, że uwzględnienie wielu szczegółów wydaje się być praktycznie niemożliwe do przedstawienia na mapach obrazujących ich występowanie w skali całego kraju.

* Mapy dla aktualnego okresu referencyjnego (1991-2020) publikowane będą sukcesywnie