Ekspertyzy

Niniejsza strona zawiera wykaz ekspertyz i opracowań naukowych zrealizowanych w ramach Projektu KLIMAT przez zewnętrznych wykonawców.

W tabeli poniżej znajdują się następujące informacje:
Tytuł Ekspertyzy/opracowania, wykonawca, Nr zadania Projektu

Lp Tytuł Ekspertyzy/opracowania Wykonawca Nr zadania
1 Określenie wpływu zmian klimatu na plonowanie głównych roślin uprawnych w Polsce. Model klimat-rolnictwo
A.1. Określenie wpływu zmian klimatu na plonowanie głównych roślin uprawowych w Polsce oraz opisanie wykorzystywanego modelu klimat-plonowanie
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach 1.4
2 Określenie wpływu zmian klimatu na plonowanie głównych roślin uprawnych w Polsce. Model klimat-rolnictwo
A.2 – „Ocena kosztów ekonomicznych zmian plonowania bez uwzględnienia podjęcia działań adaptacyjnych
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach 1.4
3 Określenie wpływu zmian klimatu na wybrane sektory gospodarki narodowej. Model klimat-ekonomia.
A.1 –„Analizę skutków ekonomicznych zmiany klimatu w wybranych gałęziach przemysłu”
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1.5
4 Określenie wpływu zmian klimatu na wybrane sektory gospodarki narodowej. Model klimat-ekonomia.
A.2 –„Analizę skutków ekonomicznych zmiany klimatu w sektorze rejestrowanych usług turystycznych oferowanych sezonowo i całorocznie oraz w ruchu turystycznym”.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1.5
5 Określenie wpływu zmian klimatu na wybrane sektory gospodarki narodowej. Model klimat-ekonomia.
A.3 – „Określenie skutków ekonomicznych zmiany klimatu Polski na przykładzie wybranych stacji narciarskich”.
dr hab. Jadwiga Berbeka prof. UE w Krakowie 1.5
6 Określenie wpływu zmian klimatu na wybrane sektory gospodarki narodowej. Model klimat-ekonomia.
A.4 – „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych w sektorze gospodarki wodnej (zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków)”.
dr hab. Krzysztof Berbeka prof. UE w Krakowie 1.5
7 Ocena jakości powietrza w Polsce i ich wpływ na jakość życia. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 2
8 Opracowanie koncepcji przygotowania i weryfikacji danych oraz wykonania map wskaźnika zagrożenia aerosanitarnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego i małopolskiego. dr Agnieszka Wypych
dr Katarzyna Ostapowicz
2.4
9 Tworzenie podstaw metodycznych i merytorycznych oraz wykonanie krótkoterminowej prognozy pola imisji zanieczyszczeń powietrza obszarów szczególnie zagrożonych występowaniem wysokich stężeń zanieczyszczeń. mgr Diana Domańska 2.6
10 Opracowanie scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce dla scenariuszy emisyjnych A2, B1, A1B. dr inż. Anna Dubel 3
11 Aktualizacja stanu zasobów leśnych środowiska i przewidywanych zmian kształtowanych przez czynniki wewnątrzśrodowiskowe i zewnętrzne dla spełnienia różnorodnych potrzeb gospodarczych będącego częścią zadania pt. „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi kraju”:
Etap I stan ekologiczny zespołów leśnych w Polsce – stan obecny (monitoring lasów) i kierunki rozwoju
Etap II – przegląd presji i oddziaływań antropologicznych w obszarach leśnych z uwzględnieniem czynników wewnątrzśrodowiskowych i zewnętrznych.
mgr inż. Jerzy Wawrzoniak 3
12 „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi kraju” podzadanie: Las w kontekście zrównoważonego rozwoju i prognozowanych zmian klimatycznych w zakresie zagospodarowania i ochrony siedlisk leśnych (ekosystemy leśne leżące na terenach prawnie chronionych – rezerwaty, parki narodowe, użytki ekologiczne etc.). Zespół autorski:
dr inż. Janusz Czerepko,
dr hab. inż Dorota Dobrowolska
3
13 „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi kraju” podzadanie: Aktualizacja stanu zasobów leśnych środowiska i przewidywanych zmian kształtowanych przez czynniki wewnątrzśrodowiskowe i zewnętrzne dla spełnienia różnorodnych potrzeb gospodarczych w zakresie zasobów leśnych w Polsce – wymagania środowiskowe, gospodarcze i społeczne. dr inż. Grzegorz Zajączkowski 3
14 „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi kraju”:
„Model organizacji i przepływu danych o środowisku leśnym oraz program wykorzystywania informacji dla potrzeb zarządzania leśnictwem z godnie z dyrektywą EU”, składające się z następujących etapów:
etap I – ustalenie rodzaju i zakresu danych potrzebnych do celów zarządzania zasobami leśnymi zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatycznych,
etap II – określenie zasad i zakresu koniecznej współpracy z jednostkami z zakresu m. in. gospodarki wodnej, geologii, ekologii i ochrony środowiska w zakresie przepływu danych,
etap III – ustalenie modelu przepływu informacji o zasobach leśnych w celu poprawy koordynacji, komunikacji i współpracy w zakresie wszystkich polityk dotyczących lasów.„Las w kontekście zrównoważonego rozwoju i prognozowanych zmian klimatycznych”, obejmujące:
etap IV – uwzględnianie terenów leśnych w dokumentach planistycznych(plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju i in.) w świetle polskich i unijnych aktów prawnych.
dr inż. Adam Kaliszewski 3
15 „Zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi kraju” podzadanie: Model organizacji i przepływu danych o środowisku leśnym oraz program wykorzystywania informacji dla potrzeb zarządzania leśnictwem zgodnie z dyrektywa EU w zakresie analizy istniejącej bazy danych o zasobach leśnych kraju pod kątem możliwości jej rozwoju i modyfikacji dla potrzeb zarządzania zasobami leśnymi. Zespół autorski:
mgr inż. Damian Korzybski i
dr inż. Marek Jabłoński
3
16 „Zrównoważone gospodarowanie zasobami geologicznymi kraju. Analiza stanu rozpoznania ilości i jakości oraz użytkowania zasobów zwykłych wód podziemnych w kraju wraz z oceną ich wykorzystania na środowisko i poziom życia społeczeństwa oraz wskazaniami do zasad zrównoważonego gospodarowania”. Państwowy Instytut Geologiczny 3
17 Analiza i opracowanie wniosków dotyczących perspektyw wykorzystywania zasobów naturalnych Polski w oparciu o istniejące dokumentacje studialno- planistyczne i w kontekście scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej. mgr inż. Elżbieta Łasut z zespołem 3
18 Wizja potrzeb wodnych u schyłku XXI wieku – dyskusja możliwych kierunków rozwoju i analiza istniejących dokumentacji prognostycznych. prof. dr hab. inż. Janusz Kindler z zespołem 3
19 Wykonanie map użytkowania ziemi zlewni rolniczych na podstawie interpretacji i klasyfikacji nienadzorowanej obrazów z satelity Landsat wspomaganych danymi statystycznymi. mgr Maria Śmietanka z Zespołem 3
20 Wykonanie charakterystyki konturów glebowych zlewni rolniczych z map glebowo-rolniczych w skali 1:300.000. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach 3
21 Wskaźniki i szacunki utraty naturalnych brzegów i klifów na skutek powodzi sztormowych , szacunki i prognoza strat. Uniwersytet
im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
4
22 Diagnoza i Prognoza warunków ekosystemów rolniczych w Polsce w wyniku wzmożonego działania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach 4
23 Huragany, trąby powietrzne, niszczenie drzewostanu na skutek huraganowych prędkości wiatru, susz i pożarów (aspekty ekonomiczne). prof. dr hab. Edward Pierzgalski z zespołem 4
24 Ocena ryzyka zagrożenia terenów nadmorskich ze względu na ochronę brzegów morskich – uwarunkowania geomorfologiczne. dr Elżbieta Zawadzka-Kahlau, UG    6.4
25 Ocena ryzyka zagrożenia terenów nadmorskich ze względu na ochronę brzegów morskich – uwarunkowania prawno-administracyjno-techniczne. mgr inż. Andrzej Cieślak, UM w Gdyni 6.4
26 Opracowania długookresowej zmienności populacji ryb komercyjnych. Morski Instytut Rybacki w Gdyni 6.5
27 Opracowanie czasowej i przestrzennej zmienności występowania toksycznych gatunków glonów w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku. Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii 6.6
28 Ocena możliwości wtórnego wykorzystania wód zużytych. - 7.3
29 Ocena warunków stosowania wybranych metod usuwania organizmów patogennych. prof. dr hab. Wojciech Dąbrowski z zespołem 7.4
30 Ocena warunków stosowania wybranej metody do usuwania organizmów patogennych na przykładzie dezynfekcji wody i ścieków za pomocą promieni ultrafioletowych (UV) mgr inż. Tomasz Gromiec 7.4
31 Analiza warunków technicznych i ekonomicznych usuwania osadów ze zbiorników zaporowych celem zwiększenia ich możliwości retencyjnych z uwzględnieniem dynamiki ich procesów zamulania. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Parzonka 8
32 Badania biologiczne oraz określenie sposobu wykorzystania osadów. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Badania Środowiska 8
33 „Stan melioracji podstawowych na obszarze dorzecza Wisły”. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 9
34 „Określenie obszarów leśnych na terenie dorzecza Wisły”. dr inż. Marek Jabłoński z zespołem 9
35 Określenie ilości i stanu wód gruntowych na obszarze dorzecza Wisły”. Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanografii 9
36 Opracowanie koncepcji przygotowania i weryfikacji danych oraz wykonania map wskaźnika zagrożenia aerosanitarnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego i małopolskiego. Etap 2 – Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na jakość życia ludzi w zidentyfikowanych obszarach wysokiego wskaźnika zagrożenia aerosanitarnego dr n med. Małgorzata Kowalska 2
37 Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny rezultatów prac badawczych wykonanych w ramach projektu KLIMAT przewidzianych do komercjalizacji - Projekt KLIMAT