Informacje ogólne

Projekt Kluczowy pt.
„Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)”

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr.POIG.01.03.01-14-011/08 – 00 z dnia 1 grudnia 2008r
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1 Oś priorytetowa, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

Kierownik projektu KLIMAT:
dr Danuta Limanówka
danuta.limanowka@imgw.pl
tel.: 22 56-94-314 w Warszawie oraz  12 63-98-165 w Krakowie

Koordynator projektu KLIMAT:
prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski
maciej.maciejewski@imgw.pl
tel. 22 56-94-320 w Warszawie oraz 12 63-98-304 w Krakowie

Instytucją Zarządzającą jest:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucją Pośredniczącą jest:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju