Plakaty

  1. Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych  2. Stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia – możliwości ograniczenia skutków  3. Zrównoważone gospodarowanie wodą zasobami geologicznymi i leśnymi kraju  4. Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne (cywilne i ekonomiczne) kraju  5. Rozwój metod prognozowania i systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi oraz wykorzystanie ich do osłony kraju  6. Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w tworzeniu się stanów zagrożenia  7. Zagrożenia i uwarunkowania oraz możliwości realizacji krajowego programu zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej  8. Przeciwdziałanie degradacji polskich zbiorników retencyjnych


  9. Perspektywiczne zagospodarowanie dorzecza Wisły wraz z systemem ocen wpływu inwestycji hydrotechnicznych na środowisko