Cele projektu

  • krótkoterminowe – opracowanie systemu bieżących ostrzeżeń i osłony gospodarki i społeczeństwa przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi
  • długofalowe – opracowanie klimatycznych modeli skali regionalnej i różnych wariantów scenariuszy oddziaływań klimatu na produkcję rolną i lasy, prognozy potrzeb wodnych i strategię ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,  strategię bezpieczeństwa energetycznego Polski, prognozy skutków ekonomicznych i społecznych w następstwie postępujących zmian klimatu oraz występowania zjawisk ekstremalnych. Zostaną też podjęte prace nad wypracowaniem systemu zaopatrzenia w wodę ludności w świetle przepisów Unii Europejskiej oraz nad wariantowymi scenariuszami adaptacji do zmian klimatu
  • pośrednie – odmłodzenie kadry naukowej (m.in.. w prace projektowe zaangażowani będą również absolwenci uczelni, co zaowocuje rozwojem kadry naukowej, zwiększenie potencjału wiedzy, poprawa poziomu wyposażenia jednostek naukowych (nowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wyposażenie laboratoryjne)

Projekt Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” jest zgodny z celami i założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt wspiera PO IG w zakresie wsparcia prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy. Jego głównym celem jest przygotowanie nauki, gospodarki i społeczeństwa na potencjalne zmiany klimatyczne. Innowacyjność w tym przypadku należy rozumieć jako przygotowanie i wdrożenie ulepszonych rozwiązań uwzględniających przewidywane zmiany klimatyczne.

Cele Projektu są zgodne z celami Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez
jednostki naukowe. Dzięki jego realizacji będzie możliwe zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa. Projekt IMGW PIB jest interdyscyplinarnym projektem badawczym, który ma strategiczne znaczenie dla gospodarczego rozwoju Polski. Badania naukowe prowadzone w ramach Projektu będą mieć bezpośrednie zastosowanie w praktyce w wielu gałęziach gospodarki. Jednocześnie ma on szczególny wymiar społeczny, przyczyniając się do rozwiązania najbardziej aktualnych problemów społecznych. Projekt IMGW PIB „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” jest zgodny z celami i założeniami polityki
naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz Unii Europejskiej.

Ponieważ określenie „zmiany klimatu” stało się w ostatnich latach niesłychanie popularne i niekoniecznie poprawnie rozumiane, w opisywanym Projekcie nadano mu właściwe znaczenie. Wśród wielu istniejących definicji za najbardziej adekwatne dla tego pojęcia, przyjęto, że: jest to postępujący proces zmian fizycznych i chemicznych w strukturze atmosfer polegający na tym, że czynniki powodujące ten proces prowadzą do ustalenia się nowego stanu równowagi całego systemu klimatycznego względem stanu wyjściowego. Zmiany klimatu mogą nieść niespodzianki wynikające z nieliniowej natury systemu klimatycznego.

Merytoryczny zakres Projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” uwzględnia kompleksową wiedzę obejmującą problematykę zmian klimatu i negatywne oddziaływanie tych zmian na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. W Projekcie zostaną wypracowane rozwiązania zapobiegające tym oddziaływaniom oraz działania adaptacyjne do nowych warunków środowiskowych w ważnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Docelowo wyniki realizowanego programu będą stanowić oparty na głębokiej wiedzy dokument naukowy, którego rezultaty zostaną bezpośrednio wykorzystane przez strategiczne resorty gospodarcze kraju dla co najmniej dwóch horyzontów czasowych: krótko i długofalowych.