Wydarzenia »

17-18.06.2010r. – Seminarium Zadania 3 w Krakowie

W Krakowie odbyło się kolejne seminarium z udziałem członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód KGW PAN poświęcone projektowi KLIMAT. Na seminarium zostali zaproszeni także wybrani eksperci nie będący członkami sekcji.
Dwudniowe spotkanie poświęcone było dyskusji wyników II kwestionariusza ankiety dot. scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Celem ankiety było wsparcie procesu opracowania wariantowej wizji przyszłości gospodarki wodnej w Polsce (scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej). Badanie ankietowe miało na celu zdefiniowanie kierunków rozwoju gospodarki wodnej w Polsce i związanych z nimi cech gospodarki wodnej w zależności od zmian społeczno-gospodarczych.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez kierownika projektu KLIMAT prof. Mirosława Miętusa cele projektu i jego dotychczasowe rezultaty. Efekty wybranych elementów zadania 3 „Zrównoważone gospodarowanie wodą, zasobami geologicznymi i leśnymi kraju” zaprezentowane zostały przez koordynatora zadania Tomasza Walczykiewicza oraz Małgorzatę Barszczyńską, Danutę Kubacką, Urszulę Opial-Gałuszkę i Celinę Rataj. Paweł Madej przedstawił wyniki II kwestionariusza ankiety. Największe rozbieżności poglądów ankietowanych wzbudziły zagadnienia dotyczące zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, istotnych instrumentów w zarządzaniu gospodarką wodną, jednostkowego zużycia wody oraz poprawy kultury bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń. Dyskusja tych zagadnień odbyła się w formie szeregu zajęć warsztatowych:

• „Jak myśleć o gospodarce wodnej AD 2100? Czego się wystrzegać
w myśleniu na tak odległa perspektywę?” Celem warsztatu była próba określenia pozytywnych i negatywnych cech (sposobu) myślenia o odległej przyszłości.
• „Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi”. Zadaniem tego warsztatu była diagnoza elementów Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi które będą kontestowane wraz z uzasadnieniem przyczyn braku akceptacji tych zasad w odniesieniu do konkretnych scenariuszy.
• „Zużycie wody”. Dyskusja poświęcona była interpretacji wyników ankiety w odniesieniu do pytań dotyczących zużycia wody dla poszczególnych kategorii użytkowników (ludność, przemysł, energetyka, rolnictwo, leśnictwo), zwłaszcza zużycia jednostkowego.
• „Jakie instrumenty będą skuteczne dla osiągnięcia celów gospodarki wodnej na rok 2100?” Celem warsztatu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie instrumenty będą najbardziej skuteczne dla osiągnięcia celów gospodarki wodnej na rok 2100 w kontekście wcześniej ustalonych zasad Zintegrowanego Zarządzania Gospodarką Wodną?
• „Kultura ryzyka”. Celem warsztatu była diagnoza elementów kultury ryzyka, których poprawa jest najistotniejsza dla skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym.
Wyniki pracy w grupach posłużyły autorom kwestionariusza do modyfikacji scenariuszy.

Fot. 1 Cele projektu i jego dotychczasowe rezultaty – Kierownik projektu KLIMAT (fot Małgorzata Siudak)

Fot. 2 Uczestnicy seminarium (fot. Katarzyna Czoch)

Fot. 3 Jeden z efektów zajęć warsztatowych (fot. Małgorzata Siudak)

Fot. 4 Przedstawienie efektów zajęć warsztatowych (fot. Katarzyna Czoch)

Powrót <<