Wydarzenia »

8.03.2010r. – Seminarium Zadania 3 w RZGW w Krakowie

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyło się seminarium z udziałem członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód KGW PAN poświęcone realizowanemu w IMGW projektowi KLIMAT. Na seminarium zostali zaproszeni także wybrani eksperci nie będący członkami sekcji.
Tematem spotkania była dyskusja wyników I kwestionariusza ankiety dotyczącej scenariuszy rozwoju gospodarki wodnej w Polsce.
Kwestionariusz ankietowy zawierał opisy trzech alternatywnych wizji przyszłości dla Polski związanych ze scenariuszami opracowanymi przez IPCC: A1B (wysoki wzrost gospodarczy – globalnie), A2 (rozwój gospodarczy – regionalnie) i B1 (rozwój zrównoważony – globalnie). Każdy scenariusz zawierał opis 10-ciu następujących zagadnień: wzrost gospodarczy, różnice w poziome bogactwa, rozwój społeczny, rozwój w aspekcie ochrony środowiska, populacja, rozwój technologiczny, rozwój rolnictwa, rozwój leśnictwa, rozwój przemysłu i usług, rozwój gospodarki energetycznej. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę przedstawionych im opisów scenariuszy. Kwestionariusz został rozesłany do 44 osób i instytucji (członków Sekcji Gospodarki Wodnej i Jakości Wód oraz wybranych ekspertów z zakresu gospodarki wodnej) – otrzymano 21 odpowiedzi.
Podczas krótkiej prezentacji wygłoszonej przez pracowników Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych IMGW – Tomasza Walczykiewicza i Pawła Madeja przedstawiono wyniki I kwestionariusza ankiety. Najwięcej wątpliwości wzbudził scenariusz A2 (rozwój gospodarczy – regionalnie). Nieco lepiej został oceniony scenariusz A1B (wysoki wzrost gospodarczy – globalnie), a najlepiej został oceniony scenariusz B1 (rozwój zrównoważony – globalnie). Brak zgodności między ankietowanymi, wystąpił w odniesieniu do 8 spośród 10 zagadnień składających się na opis scenariuszy.
W trakcie spotkania poddano konsultacji z ankietowanymi 4 zagadnienia (wzrost gospodarczy, rozwój rolnictwa, rozwój w aspekcie ochrony środowiska oraz rozwój technologiczny). Wyniki pracy w grupach i wnioski wynikające z dyskusji końcowej posłużyły autorom kwestionariusza do modyfikacji scenariuszy.

Fot. 1 Praca w grupach (fot. Małgorzata Siudak)

Fot. 2 Praca w grupach (fot. Małgorzata Siudak)

Powrót <<