Wydarzenia »

13-14.12.2011r. – Konferencja pt.: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych“meteorologicznych

Organizowana przez INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w ramach projektu KLIMAT „Wpływ zmian
klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby
ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inŜynierskiej i planowania
gospodarczego)”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr.
POIG.01.03.01-14-011/08–00 z dnia 1 grudnia 2008 r. w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

Załącznik

Program konferencji

Powrót <<